Przejdź do treści
Przejdź do stopki

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach informuje iż od dnia 28 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach w pokoju nr 2 i 3 można składać wnioski o świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Dofinansowanie przysługuje łącznie za zakwaterowanie oraz wyżywienie (nie są one rozdzielne) w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Na wniosku podmiot oświadcza, że:

  1. Za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
  2. Za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek złożony według załączonego wzoru. Załączniki do wniosku stanowią Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy: imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek nie przewiduje wymogu poświadczania przez osobę, której udzielono zakwaterowania faktu jego udzielenia.

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania. Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca, a gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach. Weryfikacja może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania pod kątem podania nieprawdy we wniosku, sprawdzenia czy warunki zakwaterowania i wyżywienia nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Maniowach

Tomasz Bodziarczyk

dokumenty do pobrania:

Klauzula RODO

16082