Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Świadczenie rodzicielskie

Treść

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. tj. osób bezrobotnych, studentów, osób zatrudnionych na umowach o dzieło.

Ojciec dziecka może ubiegać się o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.


Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1 000 zł miesięcznie.
UWAGA! Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

Brak kryterium dochodowego

Okres przysługiwania

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

  Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.


Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie,
 • dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej,
 • w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,
 • na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
 • jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego.

 

Druk do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

14177