Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

  


 

800 190 590 - infolinia NFZ

 Infolinia dla seniorów: 12 392 11 10 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–17.00

Informacje dla seniorów

Koronawirus - aktualne informacje i zalecenia

Więcej informacji o Koronaworusie

 

Szanowni Mieszkańcy!

       W związku z rosnącym ryzykiem zakażeń koronawirusem oraz wciąż nowo pojawiającymi się przypadkami osób zarażonych w naszym kraju, jak również mając na uwadze procedury zachowawcze wprowadzone przez Polski Rząd ( decyzja o zamknięciu placówek oświatowych, odwoływanie imprez masowych itd.), zgodnie z Zarządzeniem nr WG.120.12.2020 Wójta Gminy Czorsztynw trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informuje się jak poniżej:


        Sprawy urzędowe winny być załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub też po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Czorsztyn Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czorsztyn. Apelujemy również, by zachować zdrowy rozsądek oraz zasady ostrożności. Pozostańmy w domach, i nie wychodźmy z nich bez konieczności.

Wchodząc do urzędu należy obowiązkowo założyć maseczkę
i zdezynfekować ręce.

       Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

  


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placowki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą - 701 zł
 • na osobę w rodzinie - 528 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przy pomocy następujących rozwiązań:

 • przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu pomocy społecznej,
 • udziela pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • przyznaje pomoc w formie gorącego posiłku lub dożywiania dla uczniów,
 • wyprawia pogrzeb osobom samotnym lub bezdomnym,
 • zapewnia poradnictwo specjalistyczne: prawne, pedagogiczne, psychologiczne,
 • zapewnia schronienie i specjalistyczną pomoc dla ofiar przemocy,
 • przyznaje pomoc w formie biletu kredytowego,
 • umieszcza osoby zainteresowane w Domu Pomocy Społecznej,
 • przyznaje pomoc w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • zapewnia pomoc w postaci pracy socjalnej - pomoc osobom i rodzinom mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • informuje o innych instytucjach pomocowych oraz formach udzielanej przez nich wsparcia.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3


Instruktor Terapii Uzależnień- Tadeusz Waradzyn
poniedziałek 8:00- 10:00
Telefon kom. – 607 167 689
 

 


Szanowni Mieszkańcy!

NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA ORAZ PRAWNA DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MANIOWACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maniowach informuje, iż w ramach otrzymanej dotacji na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów: psychologa/psychoterapeuty oraz radcy prawnego, dla osób objętych pomocą tutejszego ośrodka. Z pomocy może skorzystać każdy klient GOPS w Maniowach po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu wizyty u pracowników socjalnych (pok. 2 lub 3 UG Czorsztyn – parter) lub telefonicznie pod nr 18 275 08 83, wew. 102 lub 103.

 

Psycholog- Psychoterapeuta

Pani Aneta Faron-Lasyk

dyżur: czwartek 13:30-17:30*

pokój 26

tel. 606 465 883

 

Radca prawny

Pan Michał Dyda

dyżur: pierwsze cztery wtorki miesiąca, w godzinach: 8:00 – 11:00*

tel. 605 147 459

 

* Dni oraz godziny dyżurów po wcześniejszym poinformowaniu umówionych klientów mogą ulec zmianie

10471