Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Fundusz alimentacyjny

Treść

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo

 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 2015 r. w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 • zawarła związek małżeński.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;

 2. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

 3. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

 4. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 5. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  1. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały),

  2. oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

  3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

  4. umowę dzierżawy,

  5. umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

  6. wyrok sądu o alimenty,

  7. przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów jeżeli płacone są na rzecz osoby spoza rodziny,

  8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu,

   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

  1. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów w okresie ostatnich dwóch miesięcy (odnośnik),

  2. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

  3. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny.

 1. kopię aktu zgonu rodziców w przypadku osoby uczącej się;

 2. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację;

 3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów  utrzymania dziecka;

 5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

 6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 7. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego, będących przedmiotem wniosku.


Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,

 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,

 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się kwoty dochodu, który następnie został utracony.

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

 • utratą świadczenia rodzicielskiego,

 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Druki do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

13318