Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Stypendia

Treść

STYPENDIA SZKOLNE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach realizuje zadania z zakresu przyznawania pomocy w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Corocznie do dnia 15 września przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Wnioski są dostępne w tutejszym Ośrodku pok.nr 2,3 bądź na stronie internetowej –www.gops.czorsztyn.pl

Wnioski o stypendium szkolne mogą złożyć:

– rodzice / opiekunowie prawni
– pełnoletni uczeń
– dyrektor szkoły

W przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia niezbędne jest upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu.

Stypendium może być przyznane:

·        uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

·        wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w tym także w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych- do czasu ukończenia obowiązku nauki,

·        słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

·        uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

·        słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 24 roku życia.

·      którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 528,00 zł

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego są dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

KRYTERIA DOCHODOWE:

·        należy wymienić wszystkich członków gospodarstwa domowego, bez względu na to czy uzyskują dochód czy nie (także uczące się dzieci).

·        miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507) tj. 528 zł.

·        za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,

 

Do dochodu nie wlicza się

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

·        W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 528 zł kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

·        W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

·        W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość dochodu osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdzona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. dzierżawy, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

·        W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Refundacji podlegają następujące wydatki:

1.   Odzież sportowa na zajęcia wychowania fizycznego (koszulki, T-shirt, spodnie, dresy, bluza, getry, skarpetki, opaski na kolana/nadgarstki);

2.   Obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień- grudzień oraz styczeń-czerwiec);

3.   Strój na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek (po jednej sztuce na cały rok szkolny), potwierdzone przez szkołę;

4.   Podręczniki, które nie zostały rozliczone w ramach innych programów pomocowych, atlas, encyklopedia, słowniki, lektury szkolne, przybory szkolne

5.Tornister/plecak/ torba szkolna (co najwyżej 1 sztuka w każdym z okresów wrzesień-grudzień, styczeń-czerwiec)

6. Komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka, skaner;

7. Części do komputera/ drukarki/ skanera związanych z naprawą;

8. Tusz, toner, papier do drukarki;

9. Pendrive; dysk zewnętrzny, klawiatura, mysz komputerowa;

10.Opłacony abonament Internetowy (oryginał faktury i dowód wpłaty)

Refundacji za internet podlegają również faktury wystawione na dorosłego członka gospodarstwa domowego innego niż wnioskodawca.

11.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza ramowy plan nauczania lub realizowane poza szkołą (zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, plastycznym, muzycznym, sportowym, językowym, turystyczno-krajoznawczym, i inne);

12.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem

nauki poza miejscem zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów (bilet miesięczny, opłata za internat, bursę szkolną);

13.Czesne;

14.Instrumenty muzyczne, niezbędne do nauki gry w szkole muzycznej oraz na zajęciach pozalekcyjnych, potwierdzone przez szkołę, instytucje lub organizacje organizujące zajęcia;

15.Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach, np. do instytucji kultury (kino, teatr), wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”;

16.Przybory do nauki zawodu (wydatki potwierdzone przez szkołę);

17.Biurko, krzesło do biurka;

18.Określone zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowe wydatki związane z:

a)zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole  obowiązkowe,

b)zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

c)wymaganymi badaniami.

 

 Refundacji  nie  podlegają następujące wydatki:

 

1) Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty, czapka, rękawiczki).

2)  Koszt usługi naprawy sprzętu komputerowego (jedynie części).

3)  Okulary korekcyjne.

4) Opłata za komitet szkolny oraz inne dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły/klasy;

 

U W A G A !

Dowody księgowe -FAKTURY- na podstawie,  których będą refundowane koszty poniesione w związku z nauką dziecka powinny być wystawione na wnioskodawcę  i pochodzić z okresu na jaki zostało przyznane stypendium. Muszą zawierać również pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę  oraz numer i datę wystawienia. Inne dowody księgowe nie będą refundowane!

 

Pobierz:

 

16082