Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ochrona danych osobowych

Treść

Inspektor Ochrony Danych:
Aleksandra Słowik
e-mail: iod@iods.pl

  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:


I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, poprzez email: ops.czorsztyn@pro.onet.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (18) 275-08-83.


II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@iods.pl


III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe petentów będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej takich jak przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji i postanowień, wypłacanie świadczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO a szczególnie w sprawach określonych w: ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start”, ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” oraz w innych przepisach prawa jeżeli nakładają one na Administratora obowiązek prawny o wyżej wymienionym charakterze a jego realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.
b) komunikacji w związku z realizacją spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych a także przysługujących Administratorowi uprawnień określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. e), a także art. 9 ust. 2 lit. g RODO.


IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celach określonych przez Administratora i wyłącznie na podstawie zawartej umowy.


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) Otrzymania kopii danych,
3) Sprostowania danych osobowych,
4) Usunięcia danych osobowych,
5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;,
6) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

14177