Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gops.czorsztyn.pl/pl. 

Dane teleadresowe jednostki


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach
ul. Gorczańska 3
34-436 Maniowy
NIP 735-10-36-352, REGON 004403841
tel/fax (18) 275 08 83
e-mail: maniowy@gops.czorsztyn.pl
www.gops.czorsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019-10-24.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Czorsztyn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Waldemar Pasich, informatyk@ug.czorsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182750070.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

•    poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjnych budynków - korytarze na jednym poziomie,
•    urządzenia lub zastosowane środki techniczne i rozwiązania architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych - schodołazy,
•    miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
•    wstęp do budynku dla osoby korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
•    zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

•    skorzystanie z tłumacza języka migowego na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku,
•    wysłanie wiadomości e-mail na adres: ops.czorsztyn@pro.onet.pl,
•    skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:
     fax (18) 275 08 83,
•    skontaktowanie się osobiście, zgłaszając się w siedzibie GOPS w godzinach urzędowania 7:30-15:30.

16082