Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel

Treść

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA INNE
ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NIŻ WĘGIEL

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych dla mieszkańców Gminy Czorsztyn są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maniowach w pok. nr 3.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel?

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  • kocioł na pellet drzewny
  • lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na:

  • drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł,
  • dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,
  • na olej opałowy - 2 tys. zł.

Główne źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438,1561, 1576 i ...), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - jak wypełnić?

Poza danymi wnioskodawcy i wskazaniem numeru konta, koniecznym jest podanie gminie informacji na temat wielkości gospodarstwa domowego, czyli ilości i danych domowników. Poza podanie również źródeł ciepła (typu pieca) oraz samego paliwa - gmina poprosi o złożenie stosownych oświadczeń, przy czym wnioskodawca musi pamiętać
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Adresem miejsca zamieszkania który jest wymagany we wniosku jest adresem gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane we wniosku.

Wniosek należy wypełniać wielkimi literami a pola wyboru można zaznaczać X lub V.

We wniosku w części dotyczącej ilości i danych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy zamieszczono dla wyjaśnienia i ułatwienia definicję gospodarstwa domowego.

Ustawodawca wskazuje, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

We wniosku należy wprowadzić dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego – zgodnie z wskazaną liczbą. W przypadku, gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Ważne. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek jednej z wymienionych we wniosku osób.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 

14177